Časté otázky

Kalibrácie

Kalibrácia váh

"Kalibrácia je určenie a dokumentovanie odchýlky údaja indikovaného meracím prístrojom (hodnota, ktorú odčítame na displeji váhy, alebo na stupnici) od konvenčne pravej hodnoty meranej veličiny (hmotnosť aplikovaného referenčného závažia). Kalibrácia musí byť vykonaná s použitím etalónu, ktorého metrologická kvalita je vždy určená kalibráciou etalónom na vyššej úrovni. Preto existuje hierarchia kalibrácie. Inými slovami, ide o porovnanie, pri ktorom sa zistí odchýlka medzi tým, koľko závažia položíme na váhu, a koľko váha ukáže. POZOR! Nastavenie (justáž) nie sú súčasťou kalibrácie!"

Kalibračný list

Výsledky kalibrácie sa spolu so zistenými odchýlkami zaznamenajú do kalibračného certifikátu. Z výsledkov je pre užívateľa váhy zrejmé, či váha spĺňa požiadavky presnosti pre daný typ výroby (použitia) a či bude meraním na tejto váhe zabezpečené udržiavanie kvality výroby.

Kalibrácia neurčených meradiel vo výrobe

Kalibrácia sa ako porovnávacia metóda často používa ako kontrolný mechanizmus pre neurčené meradlá. Neurčené meradlá nepodliehajú metrologickej kontrole formou úradného overenia a preto je udržiavanie technického stavu a metrologických parametrov váhy hlavne v rukách a v záujme užívateľa. Spoločnosti, ktoré majú zavedený a udržiavaný systém riadenia kvality sledujú a zaznamenávajú stav svojich meradiel, čím šetria nemalé peniaze na nesprávnom dávkovaní, či plnení a podobne.

Zapožičiavanie referenčných závaží

Naša spoločnosť disponuje cca 32t vlastných závaží rôznych nominálnych hodnôt (od malých sád, cez 1kg, 5kg, 20kg, až po 500kg závažia). Niektoré z nich zapožičiavame iným organizáciám, ktoré pomocou nich kontrolujú a nastavujú svoje technológie.

Nové kalibrované váhy

V našom e-shope sa nachádzajú v detailoch každej váhy aj informácie o jej kalibrovaní a cene kalibrácie pri zakúpení novej váhy.