Časté otázky

Revízie

Revízie elektrických zariadení

Zamestnávateľ môže prevádzkovať elektrické ručné náradie a elektrické spotrebiče, len ak zodpovedajú predpisom podľa zákona 124/2006 Z.z na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Preto podľa tohto zákona musí byť vykonaná odborná prehliadka a odborná skúška (REVÍZIA), čím je zabezpečená základná bezpečnostná požiadavka pred možným zásahom pred elektrickým prúdom. Revízia el. ručného naradia a el spotrebičov je súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav ručného naradia a el spotrebičov z hľadiska bezpečnosti.
Revízie sa vykonávajú :

Vždy po oprave
Vždy po každej predpokladanej alebo zistenej poruche
Pravidelne v lehotách uvedených v tabuľkách
Revízie v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. môže vykonávať iba revízny technik - elektrotechnik špecialista.

Pri likvidácii poistných udalosti, ktoré vznikli pôsobením el. prúdu poisťovne vyžadujú revíznu správu od daného el. zariadenia. Ak zamestnávateľ nepredloží nemusí mu byť poistná udalosť uznaná.

Lehoty vykonávanie prehliadok

Lehoty vykonávania odborných prehliadok a skúšok (revízií) elektrického ručného náradia podľa STN 33 1600

Norma platí pre:
elektrické ručné náradie

Rozdelenie náradia podľa používania:
A – s náradím sa pracuje len občas ( do 100 prevádzkových hodín ročne)
B – s náradím sa pracuje často krátkodobo ( 100 – 250 prev. hodín ročne)
C – s náradím sa pracuje často dlhšie ( viac ako 250 prev. hodín ročne)

Rozdelenie náradia podľa triedy ochrany:
I – náradie má svorku pre pripojenie ochranného vodiča 
II – náradie má dvojitú izoláciu
III – náradie pre svojú prevádzku používa bezpečné napätie

Skupina Náradie triedy ochrany Lehoty
A I. 6 mesiacov
II. a III. 12 mesiacov
B I. 3 mesiace
II. a III. 6 mesiacov
C I. 2 mesiace
II. a III. 3 mesiace

 

Lehoty vykonávania odborných prehliadok a skúšok (revízií) elektrického ručného náradia podľa STN 33 1610

Rozdelenie elektrických spotrebičov podľa ich používania:
skupina A - Spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu používateľovi
skupina B - Spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí (stavby, poľnohospodárstvo a pod.)
skupina C - Spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch
skupina D - Spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely apod.)
skupina E - Spotrebiče používané k administratívnej činnosti

Spotrebiče držané v ruke:

Skupina kontrola revízia
A vždy pred ich vydaním používateľovi
B pred použitím 1 x za 3 mes.
C pred použitím 1 x za 6 mes.
D 1 x za týždeň 1 x za 12 mes.
E 1 x za mes. 1 x za 12 mes.

Prenosné spotrebiče:

Skupina kontrola revízia
A vždy pred ich vydaním používateľovi
B pred použitím 1 x za 3 mes.
C pred použitím 1 x za 12 mes.
D 1 x za mes. 1 x za 12 mes.
E 1 x za 6 mes. 1 x za 24 mes.

Neprenosné spotrebiče:

Skupina kontrola revízia
A vždy pred ich vydaním používateľovi
B pred použitím 1 x za 6 mes.
C pred použitím podľa STN 33 1500
D 1 x za 3 mes. podľa STN 33 1500
E 1 x za 12 mes. podľa STN 33 1500