Časté otázky

Legislatíva

Povinnosti firmy viesť evidenciu meradiel, hlavne váh spojené s legislatívou(určené meradlá), certifikátmi(kalibrácia) a vysvetlenie základných pojmov.

Kalibrácia
Kalibrácia je súbor úkonov, ktorými sa určí za stanovených podmienok vzťah medzi hodnotami veličín udávaných meradlom alebo meracím systémom alebo hodnotami predstavovanými materializovanou [zhmotnenou, stelesnenou] mierou alebo referenčným materiálom a zodpovedajúcimi hodnotami, ktoré sú realizované etalónmi.

Kalibračný certifikát / Kalibračný list
Výsledok (výsledky) kalibrácie sa dá zaznamenať do dokumentu, ktorý sa niekedy nazýva Kalibračný certifikát alebo Kalibračný list.

Justáž

Nastavenie vnútorných parametrov meradla

 

142/2000 Z.z.- Zákon o metrológii
výber

§ 8
Určené meradlá

(1) Určené meradlá sú meradlá určené na povinnú metrologickú kontrolu alebo posúdenie zhody. 3)

(2) O zaradení meradla do skupiny určených meradiel rozhoduje účel jeho použitia a používanie

a) pri meraniach súvisiacich s platbami,
b) pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku a životného prostredia,
c) pri príprave spotrebiteľsky balených výrobkov,
d) v iných oblastiach verejného života, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy na výsledku merania alebo kde nesprávne výsledky merania môžu poškodiť záujmy fyzických osôb, právnických osôb alebo spoločnosti,
e) pri meraniach, ak tak ustanovuje osobitný predpis. 4)

(3) Meranie súvisiace s platbami je najmä meranie v obchodných vzťahoch, meranie na určovanie ceny pri priamom predaji verejnosti a meranie na účely výpočtu cla, taríf, daní, zvýhodnení, pokút, odškodnenia a poistenia.

(4) Bez vykonania metrologickej kontroly alebo posúdenia zhody 3) sa určené meradlá nesmú uvádzať na trh.

(5) Druhy určených meradiel a oblasti ich použitia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
-----------------------------------------------------------------------
3) § 12 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4) Napríklad § 8 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
 

 

§ 15
Overenie určeného meradla

(1) Overenie určeného meradla pozostáva zo skúšky meradla a potvrdenia jeho zhody so schváleným typom a s technickými požiadavkami a metrologickými požiadavkami na daný druh meradla. Ak daný druh meradla schváleniu typu nepodlieha, ide o potvrdenie jeho zhody s technickými požiadavkami a metrologickými požiadavkami na daný druh meradla.

(2) Ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba vykoná overenie v termíne dohodnutom s objednávateľom.

(3) Ak ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba vykoná overenie určeného meradla mimo svojho pracoviska, môže požadovať od objednávateľa overenia určeného meradla, aby poskytol vhodnú miestnosť, skúšobné zariadenia, pomôcky a materiál, osobné ochranné pracovné prostriedky, potrebný počet zamestnancov a zabezpečil všetky ostatné podmienky na vykonanie overenia. Ak určené meradlo podlieha schváleniu typu, ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba môže od objednávateľa overenia požadovať aj rozhodnutie o schválení typu meradla.

(4) O overení určeného meradla ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba vydá doklad o overení alebo meradlo označí overovacou značkou, alebo vydá doklad o overení a súčasne meradlo označí overovacou značkou. Ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba je povinná vydať doklad o overení, aj keď meradlo označí overovacou značkou, ak o to požiada objednávateľ overenia.

(5) Čas platnosti overenia určeného meradla sa počíta odo dňa overenia.

(6) Platnosť overenia určeného meradla zaniká, ak

a) uplynul čas jeho platnosti,
b) boli vykonané zmeny alebo úpravy meradla, ktoré mohli ovplyvniť jeho metrologické vlastnosti,
c) meradlo bolo poškodené tak, že mohlo stratiť niektorú vlastnosť rozhodujúcu pre jeho overenie,
d) bola poškodená, pozmenená, odstránená alebo inak porušená overovacia značka alebo zabezpečovacia značka,
e) je zjavné, že meradlo stratilo požadované metrologické vlastnosti, i keď nebola porušená overovacia značka.

(7) Čas platnosti overenia jednotlivých druhov určených meradiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

(8) Metódy skúšania pri overovaní na jednotlivé druhy určených meradiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

 

§ 19
Používanie určených meradiel

(1) Určené meradlá možno používať na daný účel, len ak majú platné overenie, ak sa toto vyžaduje.

(2) Podnikateľ alebo iná právnická osoba je povinná

a) používať určené meradlá v prípadoch, v ktorých je ich používanie ustanovené (§ 8), a na daný účel existuje druh meradla ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ak osobitný predpis7) neustanovuje inak alebo ak úrad neudelil výnimku,
b) udržiavať používané určené meradlá v náležitom technickom stave,
c) predkladať používané určené meradlá na metrologickú kontrolu podľa tohto zákona,
d) používať určené meradlá toho druhu, ktorý je na daný účel použitia určený,
e) viesť evidenciu používaných určených meradiel s uvedením dátumov ich overenia.

(3) Poškodzovanie, pozmeňovanie alebo odstraňovanie platných overovacích značiek, zabezpečovacích značiek alebo značiek montážnika je zakázané.

(4) Ak je meradlo počas používania zaradené do skupiny určených meradiel, podlieha overeniu. Podnikateľ alebo iná právnická osoba je povinná objednať jeho overenie najneskôr do 90 dní od jeho zaradenia do skupiny určených meradiel. Podmienkou uvádzania na trh ďalších meradiel tohto typu môže byť aj schválenie typu. Ak typ tohto meradla nevyhovie určeným požiadavkám, ústav typ neschváli a úrad prijme opatrenia na stiahnutie meradiel tohto typu z používania ako určených meradiel.

(5) Ak pri používaní určeného meradla môžu byť poškodené záujmy fyzickej osoby alebo právnickej osoby, je táto oprávnená požiadať ústav alebo určenú organizáciu o vykonanie skúšky meradla v rozsahu skúšky pri overení a vydanie dokladu o jej výsledku.

(6) Určené meradlo sa pri skúške podľa odseku 5 považuje za vyhovujúce, ak jeho chyba neprekročí dvojnásobok najväčšej dovolenej chyby pri overení, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
-----------------------------------------------------------------------
7) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 

 

NV SR č. 399/1999 Z.z. ( platné do 19.04.2016)

§ 1

(1) Týmto nariadením sa transponuje do právneho poriadku Slovenskej republiky príslušná smernica Európskych spoločenstiev.1)

(2) Do skupiny určených výrobkov „váhy s neautomatickou činnosťou“ podľa § 9 ods. 1 zákona patria meradlá slúžiace na určovanie hmotnosti telesa pôsobením tiaže tohto telesa, ktoré pri vážení vyžadujú zásah operátora a môžu slúžiť na určenie aj iných z hmotnosti odvodených veličín, množstiev, parametrov alebo charakteristík, ktoré sa používajú na

a) váženie v obchodných vzťahoch,

b) váženie na výpočet cla, taríf, daní, poplatkov, zvýhodnení, pokút, odškodnenia, poistenia alebo podobných typov platieb,

c) váženie vyžadované podľa osobitných predpisov,

d) posudky znalcov v konaní pred štátnymi orgánmi,

e) váženie pacientov v zdravotníctve na účel monitorovania, diagnostikovania,

f) váženie pri príprave liekov na predpis v lekárňach a pri analýzach v lekárskych alebo farmaceutických laboratóriách,

g) určovanie ceny podľa hmotnosti pri priamom predaji spotrebiteľovi a pri príprave spotrebiteľsky balených výrobkov.

 

NV SR č. 126/2016 Z.z. ( platné od 20.04.2016)

Zmena značenia úradne overených váh

 

Platnosť overenia pre váhy s neautomatickou činnosťou

 


Položka

Druh meradla - odbor merania

Schválenie typu

Prvotné overenie

Čas platnosti overenia

Príloha číslo

2.1 Hmotnosť

Meradlá uvedené v položkách 2.1.1 až 2.1.4 podliehajú pred uvedením na trh alebo do používania posudzovaniu zhody podľa osobitného predpisu13) a počas používania následnému overovaniu. Po vykonanej oprave podliehajú prvotnému overeniu.

2.1.1

Váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti II, III a IIII okrem váh uvedených v položkách 2.1.2, 2.1.3 a 2.1.4 2), 3), 7)

-

po vykonanej oprave 14)

2 roky

15

2.1.2

Váhy s neautomatickou činnosťou na zisťovanie hmotnosti na nápravu alebo koleso koľajových a cestných vozidiel staticky 3)

       

a) cestné

 

po vykonanej oprave 14)

1 rok

15)

b) koľajové

 

po vykonanej oprave 14)

2 roky

15)

2.1.3

Váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti I a II na váženie drahých kovov, kameňov a cenných materiálov a používané v zdravotníctve 2), 3)

 

po vykonanej oprave 14)

2 roky

15)

2.1.4

Váhy s neautomatickou činnosťou na počítanie kusov a na zisťovanie vlastností látok 2), 7)

 

po vykonanej oprave 14)

2 roky

15)

2.1.5

Závažie 1., 2. a 3. triedy presnosti 2), 3)

nie

áno

1 rok

17

2.1.6

Závažie 4. triedy presnosti 2), 3)

nie

áno

2 roky

17

2.1.7

Závažie 5. triedy presnosti 2), 3)

nie

áno

2 roky

17

2.1.8

Váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu triedy presnosti 0, 2; 0, 5; 1 a 22), 3)

áno

áno

1 rok

30

2.1.9

Váhy s automatickou činnosťou na váženie koľajových vozidiel triedy presnosti 0, 2; 0, 5; 1 a 22), 3)

áno

áno

2 roky

46

2.1.10

Váhy s automatickou činnosťou diskontinuálne sčítavacie triedy presnosti 0, 2; 0, 5; 1 a 22)

áno

áno

2 roky

29

2.1.11

Váhy s automatickou činnosťou dávkovacie plniace 2)

áno

áno

2 roky

26

2.1.12

Váhy s automatickou činnosťou kontrolné a triediace 2)

áno

áno

2 roky

7

2.1.13

Váhy s automatickou činnosťou kontinuálne sčítavacie (pásové váhy) triedy presnosti 0, 5; 1 a 22)

áno

áno

2 roky

6

2.1.14

Obilné skúšače 2)

áno

áno

2 roky

20

 

Metodické usmernenie pre oblasť metrológie (1. marec 2016)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2 písm. f) zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydal metodické usmernenie pre registrované osoby (PDF, 645,6 kB) podľa § 26 zákona, ktorých predmetom činnosti je oprava určených meradiel, za účelom zjednotenia postupu pri zabezpečení prvotného overenia určeného meradla po vykonanej oprave podľa ustanovenia § 16 ods. 1 a ods. 3 zákona, kedy prvotné overenie v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. b) prvého bodu a ods. 5 zákona vykoná ústav alebo určená organizácia alebo autorizovaná osoba podľa § 24 zákona.