Časté otázky

Legislatíva

Používateľom určených a povinne kalibrovaných meradiel vyplývajú zo zákona rôzne povinnosti ako napríklad používať meradlo, ktoré je na daný účel vhodné, udržiavať ho v náležitom technickom stave, predkladať ho na metrologickú kontrolu, či viesť evidenciu overení (resp. kalibrácií u povinne kalibrovaných meradiel).  V nasledujúcej sekcii nájdete vysvetlenie niektorých pojmov a výber z platnej legislatívy.

Kalibrácia

Kalibrácia je súbor úkonov, ktorými sa určí za stanovených podmienok vzťah medzi hodnotami veličín udávaných meradlom alebo meracím systémom alebo hodnotami predstavovanými materializovanou [zhmotnenou, stelesnenou] mierou alebo referenčným materiálom a zodpovedajúcimi hodnotami, ktoré sú realizované etalónmi. Výsledok (výsledky) kalibrácie sa dá zaznamenať do dokumentu, ktorý sa niekedy nazýva Kalibračný certifikát alebo Kalibračný list.

Justáž

Nastavenie vnútorných parametrov meradla

Zákon o metrológii – 157/2018 Z.z. (účinný od 1.7.2018)

výber

§ 8

Skupiny meradiel

(1) Meradlá sa na účely tohto zákona zaraďujú do skupín:

a) národné etalóny a ostatné etalóny,

b) certifikované referenčné materiály a ostatné referenčné materiály,

c) určené meradlá a povinne kalibrované meradlá,

d) ostatné meradlá.

(2) Ostatné meradlo je meradlo, ktoré nie je národným etalónom, ostatným etalónom,

Certifikovaným referenčným materiálom, ostatným referenčným materiálom, určeným meradlom a povinne kalibrovaným meradlom.

 

§ 11

Určené meradlo

(1) O zaradení meradla do skupiny určených meradiel rozhoduje účel jeho použitia a používanie

a) pri meraní, ktoré súvisí s platbami,

b) pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia,

c) pri príprave spotrebiteľského balenia,

d) v inej oblasti verejného života, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy na výsledku merania alebo kde nesprávny výsledok merania môže poškodiť záujmy fyzickej osoby, právnickej osoby alebo verejnosti, alebo

e) pri meraniach, ak tak ustanovujú osobitné predpisy.

 

(2) Meranie súvisiace s platbami je najmä meranie

a) v obchodných vzťahoch,

b) na určovanie ceny pri priamom predaji spotrebiteľovi alebo

c) na účely výpočtu ceny, poplatkov, taríf, cla, daní, zvýhodnení, pokút, náhrad, odškodnenia,

poistenia alebo podobných platieb.

(3) Bez vykonania metrologickej kontroly alebo posúdenia zhody sa určené meradlo nesmie

uviesť na trh a používať.

(4) Pri používaní určeného meradla na účel podľa odsekov 1 a 2 je hodnotou meranej veličiny

hodnota materializovanej miery alebo hodnota indikovaná určeným meradlom.

 

§ 16

Používanie určeného meradla

(1) Určené meradlo je možné používať na účel podľa § 11ods. 1, len ak má platné overenie, ak sa toto vyžaduje.

(2) Používateľ určeného meradla je povinný

a) používať určené meradlo, ak je jeho používanie ustanovené podľa § 11a na účel merania podľa § 11 ods. 1 je druh určeného meradla ustanovený osobitným predpisom, ak osobitné

predpisy  neustanovujú inak alebo ak úrad rozhodnutím na základe odôvodnenej písomnej

žiadosti používateľa meradla nepovolí používanie povinne kalibrovaného meradla alebo

ostatného meradla na účel merania podľa § 11ods.1,

b) udržiavať používané určené meradlo v takom technickom stave, ktorý zabezpečí jeho správne používanie a jeho metrologické charakteristiky v rozsahu metrologických požiadaviek,

c) predkladať každé používané určené meradlo na metrologickú kontrolu podľa tohto zákona,

d) používať určené meradlo toho druhu, ktorý je na daný účel použitia určený,

e) viesť evidenciu každého používaného určeného meradla, ktorá umožňuje jednoznačnú

identifikáciu každého používaného určeného meradla s uvedením miesta jeho používania

a každý dátum jeho overenia, a uchovávať doklad o každej oprave určeného meradla podľa § 51 ods. 1písm.d),

f) určovať výšku platby podľa hodnoty materializovanej miery ako platne overeného určeného meradla alebo hodnoty indikovanej platne overeným určeným meradlom, ak sa takéto určené meradlo na meranie vyžaduje,

g) mať taký druh určeného meradla, ktorý vyplýva z charakteru činnosti vykonávanej

používateľom určeného meradla počas vykonávania tejto činnosti bez ohľadu na skutočnosť, či ho aj použije pri svojej činnosti.

(3) Poškodzovanie, pozmeňovanie alebo odstraňovanie značky schváleného typu, platnej

overovacej značky, značky čiastočného overenia, zabezpečovacej značky, zabezpečovacej značky opravára, dočasnej zabezpečovacej značky opravára alebo zabezpečovacej značky montážnika je zakázané.

(4) Ak je meradlo počas používania zaradené do skupiny určených meradiel podľa osobitného predpisu, podlieha metrologickej kontrole. Orgán verejnej moci, podnikateľ alebo iná osoba je povinná písomne objednať jeho overenie najneskôr v lehote 90 dní od jeho zaradenia do skupiny určených meradiel.

(5) Ak je podmienkou pri metrologickej kontrole pri uvádzaní meradla na trh podľa odseku 4

schválenie typu a typ meradla podľa odseku 4 nevyhovuje určeným technickým požiadavkám

a metrologickým požiadavkám, ústav typ neschváli a meradlo tohto typu sa nesmie používať ako určené meradlo.

(6) Ak má fyzická osoba alebo právnická osoba podozrenie, že určené meradlo nespĺňa

metrologické požiadavky, je oprávnená požiadať formou písomnej žiadosti používateľa určeného meradla o zistenie chyby určeného meradla. Používateľ určeného meradla bezodkladne požiada

ústav alebo určenú organizáciu formou písomnej žiadosti o zistenie chyby určeného meradla

a vydanie dokladu o chybe určeného meradla, a to na náklady používateľa určeného meradla ako žiadateľa o vydanie dokladu o chybe určeného meradla. Používateľ určeného meradla musí doručiť písomnú žiadosť o zistenie chyby určeného meradla najneskôr posledný deň platnosti overenia určeného meradla súčasne s určeným meradlom.

(7) Určené meradlo sa podľa odseku 6 považuje za vyhovujúce, ak jeho chyba neprekročí najväčšiu dovolenú chybu v používaní ustanovenú v osobitnom predpise.

 

 

§ 17

Používanie povinne kalibrovaného meradla

(1) Orgán verejnej moci, podnikateľ alebo iná osoba je povinná

a) používať povinne kalibrované meradlo, ak sa meranie uskutočňuje podľa osobitných predpisov a nevykonáva sa určeným meradlom,

b) udržiavať povinne kalibrované meradlo v takom technickom stave, ktorý zabezpečí jeho správne používanie a jeho metrologické charakteristiky v rozsahu metrologických požiadaviek,

c) predkladať povinne kalibrované meradlo na kalibráciu,

d) viesť evidenciu každého používaného povinne kalibrovaného meradla, ktorá umožňuje jednoznačnú identifikáciu každého povinne kalibrovaného meradla s uvedením miesta jeho používania, a každý dátum jeho kalibrácie a

e) uchovávať doklad o kalibrácii.

 

(2) Používané povinne kalibrované meradlo musí

a) vyhovovať na príslušný účel merania svojimi technickými charakteristikami a metrologickými charakteristikami a

b) byť kalibrované v meracom rozsahu vhodnom na príslušný účel merania.

(3) Kalibráciu povinne kalibrovaného meradla vykonáva ústav, určená organizácia alebo akreditované kalibračné laboratórium okrem kalibrácie podľa odseku 4 alebo odseku 5.

(4) Kalibrácia povinne kalibrovaného meradla používaného pri technickej kontrole alebo emisnej kontrole sa vykonáva spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.

(5) Kalibráciu povinne kalibrovaného meradla používaného pri kontrole ovzdušia vykonáva oprávnená osoba podľa osobitného predpisu.

(6) Výnimočne so schválením úradu môže kalibráciu povinne kalibrovaného meradla vykonať kalibračné laboratórium, ktoré má preukázateľne zabezpečenú nadväznosť etalónu na národný etalón alebo na národný etalón iného štátu, ktorý je členom Medzinárodného úradu pre váhy a miery, ak vykonanie kalibrácie je neodkladné pre zabezpečenie merania podľa odseku 1 písm. a) a pre oblasť kalibrácie nie je akreditované kalibračné laboratórium alebo ústav alebo určená organizácia takúto kalibráciu nevykonáva.

(7) Osoba, ktorá vykonala kalibráciu povinne kalibrovaného meradla vydá doklad o kalibrácii.

 

§ 27

Následné overenie určeného meradla

(1) Následné overenie určeného meradla je každé overenie, ktoré nasleduje po prvotnom overení alebo po vykonanej oprave určeného meradla.

(2) Následné overenie je povinný zabezpečiť používateľ určeného meradla formou písomnej

objednávky podanej ústavu, určenej organizácii alebo autorizovanej osobe najmenej v lehote 30 dní pred uplynutím času platnosti overenia a vždy pri zániku platnosti overenia podľa § 25 ods. 12písm. b) až e).

(3) Ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba potvrdí alebo odmietne písomnú

objednávku podanú podľa odseku 2 v lehote 15 dní od jej podania. Odmietnutie objednávky musí byť odôvodnené. Ak ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba písomnú objednávku odmietne, je používateľ určeného meradla povinný zabezpečiť následné overenie primerane, ako je ustanovené v odseku 2 a lehota podľa odseku 2 sa neuplatňuje.

(4) Ak ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba nevykoná následné overenie

určeného meradla pred uplynutím platnosti overenia určeného meradla a používateľ určeného meradla je schopný dokázať podanie objednávky ústavu, určenej organizácii alebo autorizovanej osobe na následné overenie v lehote podľa odseku 2, postup podľa § 55 ods. 1písm.q) sa nepoužije.

(5) Pre následné overenie platia primerane ustanovenia § 25a 26.

(6) Pri určenom meradle uvedenom na trh alebo do prevádzky po posúdení zhody podľa

osobitných predpisov alebo sprístupnenom na trhu alebo uvedenom do používania po posúdení zhody podľa osobitných predpisov sa pri následnom overení použije skúška ustanovená osobitnými predpismi platnými v čase posúdenia zhody určeného meradla.

(7) Úrad môže povoliť používanie niektorých druhov určených meradiel v čase od ukončenia ich opravy do ich následného overenia, ak ide o určené meradlo, ktoré je možné opraviť len na mieste jeho používania, pričom povolenie je platné najviac 30 dní.

(8) Používateľ určeného meradla môže určené meradlo používať podľa odseku 7, ak registrovaná osoba, ktorá určené meradlo opraví a označí dočasnou zabezpečovacou značkou opravára, a používateľ určeného meradla do troch pracovných dní od vykonanej opravy doručí ústavu alebo určenej organizácii písomnú objednávku na následné overenie. Určené meradlo označené dočasnou zabezpečovacou značkou opravára musí spĺňať technické požiadavky a metrologické požiadavky na druh určeného meradla.

(9) Používateľ určeného meradla je oprávnený písomne požiadať úrad o predĺženie lehoty podľa odseku 7 najneskôr tri dni pred uplynutím tejto lehoty, ak ústav alebo určená organizácia neoznámi čas vykonania overenia používateľovi určeného meradla v lehote najneskôr päť dní pred uplynutím lehoty podľa odseku 7. Úrad je oprávnený predĺžiť lehotu podľa odseku 7 o ďalších 30 dní, ktoré začínajú plynúť deň nasledujúci po dni, kedy došlo k uplynutiu lehoty podľa odseku 7. Úrad predĺži lehotu podľa odseku 7 bezodkladne odo dňa doručenia žiadosti o predĺženie lehoty.

(10) Ak sa určené meradlo preukázateľne prestalo používať na účel, na ktorý bolo zaradené do skupiny určených meradiel, následnému overeniu nepodlieha.

 

NV SR č. 126/2016 Z.z. (platné od 20.04.2016)

Zmena značenia úradne overených váh

 

Platnosť overenia pre váhy s neautomatickou činnosťou

Položka

Druh meradla - odbor merania

Schválenie typu 

 Prvotné overenie

Čas platnosti overenia

Príloha číslo

2.1 Hmotnosť

Meradlá uvedené v položkách 2.1.1 až 2.1.4 podliehajú pred uvedením na trh alebo do používania posudzovaniu zhody podľa osobitného predpisu13) a počas používania následnému overovaniu. Po vykonanej oprave podliehajú prvotnému overeniu.

2.1.1

Váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti II, III a IIII okrem váh uvedených v položkách 2.1.2, 2.1.3 a 2.1.4 2), 3), 7)

-

po vykonanej oprave 14)

2 roky

15

2.1.2

Váhy s neautomatickou činnosťou na zisťovanie hmotnosti na nápravu alebo koleso koľajových a cestných vozidiel staticky 3)

 

 

 

 

a) cestné

 

po vykonanej oprave 14)

1 rok

15)

b) koľajové

 

po vykonanej oprave 14)

2 roky

15)

2.1.3

Váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti I a II na váženie drahých kovov, kameňov a cenných materiálov a používané v zdravotníctve 2), 3)

 

po vykonanej oprave 14)

2 roky

15)

2.1.4

Váhy s neautomatickou činnosťou na počítanie kusov a na zisťovanie vlastností látok 2), 7)

 

po vykonanej oprave 14)

2 roky

15)

2.1.5

Závažie 1., 2. a 3. triedy presnosti 2), 3)

nie

áno

1 rok

17

2.1.6

Závažie 4. triedy presnosti 2), 3)

nie

áno

2 roky

17

2.1.7

Závažie 5. triedy presnosti 2), 3)

nie

áno

2 roky

17

2.1.8

Váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu triedy presnosti 0, 2; 0, 5; 1 a 22), 3)

áno

áno

1 rok

30

2.1.9

Váhy s automatickou činnosťou na váženie koľajových vozidiel triedy presnosti 0, 2; 0, 5; 1 a 22), 3)

áno

áno

2 roky

46

2.1.10

Váhy s automatickou činnosťou diskontinuálne sčítavacie triedy presnosti 0, 2; 0, 5; 1 a 22)

áno

áno

2 roky

29

2.1.11

Váhy s automatickou činnosťou dávkovacie plniace 2)

áno

áno

2 roky

26

2.1.12

Váhy s automatickou činnosťou kontrolné a triediace 2)

áno

áno

2 roky

7

2.1.13

Váhy s automatickou činnosťou kontinuálne sčítavacie (pásové váhy) triedy presnosti 0, 5; 1 a 22)

áno

áno

2 roky

6

2.1.14

Obilné skúšače 2)

áno

áno

2 roky

20

 

Ďalšia súvisiaca legislatíva

Zákon o posudzovaní zhody č. 56/2018 Z.z.

Vyhláška o zákonných meracích jednotkách č. 173/2018

Vyhláška č. 210/2000 v znení neskorších predpisov  o meradlách a metrologickej kontrole

 

Dokumenty (vyhláška a zákony metrológii):